< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1521220805321438&ev=PageView&noscript=1" />

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด: 16 มิถุนายน 2022

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการ และบอกคุณเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ และวิธีที่กฎหมายคุ้มครองคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการ คุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ เครื่องมือสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว.

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่มีความหมายที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้ให้มีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

 • บัญชี หมายถึงบัญชีเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อให้คุณเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเรา

 • Company (เรียกว่า "บริษัท", "เรา", "เรา" หรือ "ของเรา" ในข้อตกลงนี้) หมายถึง Somewang, No.196, Kechuang South Road, Haishu District, Ningbo 313177, China

 • คุ้กกี้ คือไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมของคุณบนเว็บไซต์นั้นท่ามกลางการใช้งานที่หลากหลาย

 • ประเทศ อ้างถึง: ประเทศจีน

 • อุปกรณ์ หมายถึงอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตดิจิทัล

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุหรือระบุตัวตนได้

 • บริการ อ้างถึงเว็บไซต์

 • ผู้ให้บริการ หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประมวลผลข้อมูลในนามของบริษัท หมายถึงบริษัทบุคคลที่สามหรือบุคคลที่บริษัทว่าจ้างให้อำนวยความสะดวกในการให้บริการ เพื่อให้บริการในนามของบริษัท เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเพื่อช่วยบริษัทในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการ

 • ข้อมูลการใช้งาน หมายถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นจากการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาของการเยี่ยมชมหน้าเว็บ)

 • เว็บไซต์ หมายถึง สมหวัง เข้าถึงได้จาก https://somewang.com/

 • คุณ หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการ ตามที่เกี่ยวข้อง

การรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลบางอย่างแก่เรา ซึ่งสามารถใช้ติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลระบุตัวบุคคลอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ที่อยู่อีเมล

 • ชื่อและนามสกุล

 • ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP), ประเภทของเบราว์เซอร์, รุ่นของเบราว์เซอร์, หน้าของบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม, เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม, เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น, อุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน ตัวระบุและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเภทของอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ ID เฉพาะของอุปกรณ์มือถือของคุณ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์มือถือของคุณ โทรศัพท์มือถือของคุณ ระบบปฏิบัติการ ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์มือถือที่คุณใช้ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือ

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล และเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา เทคโนโลยีที่เราใช้อาจรวมถึง:

 • คุกกี้หรือคุกกี้ของเบราว์เซอร์ คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถสั่งเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุว่าเมื่อใดที่คุกกี้จะถูกส่ง อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้ เว้นแต่ว่าคุณได้ปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อที่จะปฏิเสธคุกกี้ บริการของเราอาจใช้คุกกี้
 • คุกกี้แฟลช คุณลักษณะบางอย่างของบริการของเราอาจใช้วัตถุที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง (หรือ Flash Cookies) เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของคุณหรือกิจกรรมของคุณบนบริการของเรา Flash Cookies ไม่ได้รับการจัดการโดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์เดียวกันกับที่ใช้สำหรับ Browser Cookies สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบ Flash Cookies โปรดอ่าน "ฉันสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการปิดใช้งานหรือลบวัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่องได้ที่ไหน" สามารถดูได้ที่ https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • เว็บบีคอน บางส่วนของบริการของเราและอีเมลของเราอาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเว็บบีคอน (เรียกอีกอย่างว่า clear gif แท็กพิกเซล และ gif พิกเซลเดียว) ที่อนุญาตให้บริษัท เช่น นับผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเหล่านั้น หรือเปิดอีเมลและสถิติอื่นๆ ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น การบันทึกความนิยมของส่วนใดส่วนหนึ่งและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์)

คุกกี้สามารถเป็นคุกกี้ "ถาวร" หรือ "เซสชัน" Persistent Cookies ยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ ในขณะที่ Session Cookies จะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้บน เว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัว บทความ.

เราใช้ทั้งคุกกี้แบบเซสชันและแบบถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

 • คุกกี้ที่จำเป็น / จำเป็น

  ประเภท: คุกกี้เซสชัน

  บริหารงานโดย: เรา

  วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นในการให้บริการแก่คุณผ่านเว็บไซต์และเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ ช่วยในการตรวจสอบผู้ใช้และป้องกันการใช้บัญชีผู้ใช้โดยฉ้อฉล หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการที่คุณขอไม่สามารถให้บริการได้ และเราจะใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้บริการเหล่านั้นแก่คุณเท่านั้น

 • นโยบายคุกกี้ / ประกาศการยอมรับคุกกี้

  ประเภท: คุกกี้ถาวร

  บริหารงานโดย: เรา

  วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

 • คุกกี้การทำงาน

  ประเภท: คุกกี้ถาวร

  บริหารงานโดย: เรา

  วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณทำเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องป้อนค่ากำหนดของคุณใหม่ทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่นโยบายคุกกี้หรือส่วนคุกกี้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อให้บริการและบำรุงรักษาบริการของเรารวมถึงติดตามการใช้บริการของเรา

 • ในการจัดการบัญชีของคุณ: เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้สามารถให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของบริการที่มีให้คุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

 • สำหรับการปฏิบัติตามสัญญา: การพัฒนา การปฏิบัติตาม และการดำเนินการตามสัญญาการซื้อผลิตภัณฑ์ รายการหรือบริการที่คุณซื้อหรือสัญญาอื่นใดกับเราผ่านบริการ

 • ติดต่อคุณ: เพื่อติดต่อคุณทางอีเมล โทรศัพท์ SMS หรือรูปแบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น การแจ้งเตือนแบบพุชของแอปพลิเคชันมือถือเกี่ยวกับการอัปเดตหรือการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามสัญญา รวมถึงการอัปเดตความปลอดภัย เมื่อจำเป็นหรือสมเหตุสมผล เพื่อนำไปปฏิบัติ

 • เพื่อให้คุณได้ พร้อมข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคล้ายกับที่คุณได้ซื้อหรือสอบถามไปแล้ว เว้นแต่คุณจะเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว

 • ในการจัดการคำขอของคุณ: เพื่อเข้าร่วมและจัดการคำขอของคุณที่ส่งถึงเรา

 • สำหรับการโอนธุรกิจ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประเมินหรือดำเนินการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้าง การจัดองค์กรใหม่ การเลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเรานั้นเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถ่ายโอน

 • เพื่อจุดประสงค์อื่น: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุแนวโน้มการใช้งาน พิจารณาประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ บริการ การตลาด และประสบการณ์ของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • กับผู้ให้บริการ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา เพื่อติดต่อคุณ
 • สำหรับการโอนธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเกี่ยวข้องกับหรือในระหว่างการเจรจา การควบรวมกิจการ การขายทรัพย์สินของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเราให้กับบริษัทอื่น
 • กับบริษัทในเครือ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งในกรณีนี้ เราจะกำหนดให้บริษัทในเครือเหล่านั้นปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทในเครือรวมถึงบริษัทแม่และบริษัทสาขาอื่น ๆ พันธมิตรร่วมทุน หรือบริษัทอื่น ๆ ที่เราควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับเรา
 • กับพันธมิตรทางธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นบางอย่างให้กับคุณ
 • กับผู้ใช้รายอื่น: เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะกับผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้ทั้งหมดอาจดูข้อมูลดังกล่าวและอาจเผยแพร่สู่สาธารณะภายนอก
 • ด้วยความยินยอมของคุณ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา (เช่น หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้) ระงับข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงทางกฎหมายและนโยบายของเรา

บริษัทจะเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไป ข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่สั้นกว่า ยกเว้นเมื่อข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือปรับปรุงการทำงานของบริการของเรา หรือเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นระยะเวลานานขึ้น

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลที่สำนักงานปฏิบัติการของบริษัทและในสถานที่อื่น ๆ ที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลตั้งอยู่ หมายความว่าข้อมูลนี้อาจถูกถ่ายโอนไปยัง — และเก็บรักษาไว้ใน — คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลของรัฐบาลอื่น ๆ ของคุณ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ

ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวของคุณแสดงถึงข้อตกลงของคุณต่อการถ่ายโอนนั้น

บริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง เว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การทำธุรกรรมทางธุรกิจ

หากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอน เราจะแจ้งให้ทราบก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนและอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน

การบังคับใช้กฎหมาย

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้นหรือเพื่อตอบสนองคำขอที่ถูกต้องโดยหน่วยงานสาธารณะ (เช่น ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ)

ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:

 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • ปกป้องและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท
 • ป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริการ
 • ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
 • ป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรด ติดต่อเรา. หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่มีการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

หากเราจำเป็นต้องอาศัยความยินยอมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณและประเทศของคุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราอาจต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้น

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกที่ลิงค์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปที่ไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ/หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับบริการของเรา ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ และอัปเดตวันที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่:

thThai
Scroll to Top